Vesiensuojelu

Forssa kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Kunnan alueella olevat vesistöt ovat pinta-alaltaan pieniä. Vesialaa koko Forssan pinta-alasta on vain 2 %. Merkittävimmät vesialueet ovat Forssan halki virtaava Loimijoki ja vain osittain Forssan alueella olevat Kaukjärvi, Matkunjärvi, Valijärvi, Lunkinjärvi ja Kokonjärvi. Linnustoalueena merkittäviä ovat Loimalammi ja Koijärvi. Virkistyskäyttöä on Linikkalan- ja Mäkilammilla. Pienempiä järviä ja lampia on useita. Ne ovat joko suoperäisä tai muodostuneet jääkaudenaikaisiiin suppiin. 

Kaukjärvi

Tammelan ja Forssan Kaukjärvi on keskeisellä paikalla sijaitseva järvi, joka on tärkeä alueen asukkaiden virkistyskäyttöalue, maisematekijä sekä raakavedenottoa palveleva allas. Tällä hetkellä järven tila on ainoastaan tyydyttävä, koska järvi on erittäin rehevä, hyvin savisamea ja kärsii ajoittain sinileväesiintymistä. Kaukjärven tilan parantamiseksi on tehty toimenpiteitä mm. Tammelan kunnan vetämässä EU-hankkeessa.

Pohjavedet

Vuonna 2017 päivitetyssä Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa tarkastellaan pohjavesialueiden hydrogeologisia olosuhteita ja pohjavesialueilla sijaitsevia pohjaveden laatua uhkaavia riskitoimintoja. Suojelusuunnitelman tavoitteena on turvata pohjavesiesiintymän vesivarojen käyttö myös tulevaisuudessa rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueella. Suojelusuunnitelma on ohjeellinen asiakirja, jota käytetään tausta-aineistona valvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksiä tehtäessä.

Selvitystyön perusteella on laadittu suojelutoimenpideohjelma koskien alueella todettuja pohjavettä uhkaavia riskitoimintoja ja laadittu ohjeet uusien toimintojen sijoittamisesta pohjavesialueelleSuojelusuunnitelma on laadittu yhteistyössä Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien, vesihuoltolaitosten, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa.